Mediumsworld

Algemene voorwaarden

‘s-Hertogenbosch, november 2017

 

Op het bezoek van deze website én het gebruik van producten en/of diensten die door Leighto op deze website worden aangeboden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voordat u als gebruiker deze website bezoekt en/of gebruik wilt maken van producten en/of diensten die door Leighto op deze website worden aangeboden verklaart u als gebruiker en/of consulent van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen, deze te begrijpen en deze volledig én zonder voorbehoud te aanvaarden. Zijn er één of meerdere punten in deze Algemene Voorwaarden waarin u zich als gebruiker en/of consulent niet kunt vinden of wanneer u hinder ondervindt bij het lezen van deze Algemene Voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

 

Artikel 1 | Definities:

1.1         Leighto: Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan de Vijfde Haren 54 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68365403 en verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van de website;

1.2         Consulent: Persoon die op zelfstandige basis zijn/haar diensten aanbiedt op deze website en waarmee gebruiker digitaal en/of via een betalend 0909-nummer en/of betalend 0907-nummer en/of via de aankoop van credits, in contact kan komen;

1.3         Content: De werkelijke inhoud van de website. Onder inhoud valt, doch niet uitsluitend bestaat,  films, foto’s, teksten en profielen;

1.4         Gebruiker: Persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden;

1.5         Loggen: Het door middel van een digitale wijze bewaren van gegevens die op deze website hebben plaatsgevonden waaronder gebeurtenissen, telefoongesprekken en/of evenementen;

1.6         Profiel: Het geheel van de (persoonlijke) kenmerken en de voorkeuren welke een consulent aan deze website heeft verstrekt om zich zichtbaar te maken aan gebruiker;

1.7         Hyperlink: Link of link(s) die primair zijn bedoeld voor presentatie aan een (menselijke) gebruiker;

1.8         Website: Een medium bedoeld om informatie via het internet te presenteren en in deze Algemene Voorwaarden de website waarop deze Algemene Voorwaarden op zijn te raadplegen.

 

Artikel 2 | Werking en aard van deze Algemene Voorwaarden:

2.1         Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen de Leighto, de consulent en de gebruiker;

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan- en/of het gebruik van de website en op het gebruik van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden;

2.3         Wanneer onderdelen, bepalingen en/of artikelen van deze Algemene Voorwaarden mogelijk nietig zijn en/of vernietigbaar blijken te zijn, gelden de overige onderdelen, bepalingen en/of artikelen onverkort en blijven derhalve van kracht.

 

Artikel 3 | Inhoud en gebruik van de website:

3.1         Deze website heeft ten doel gesteld om gebruiker digitaal, danwel via een betalend telefoonnummer, danwel via de aankoop van credits, in contact te laten komen met consulent. De website is daarmee een platform om de gebruiker te laten communiceren met de consulent. Gebruiker en/of consulent verklaart zich bewust te zijn, dat ieder advies tijdens een telefoongesprek en/of chatgesprek tussen gebruiker en/of consulent geheel vrijblijvend van aard is en dat er nimmer rechten aan ontleend kunnen worden;

3.2         Het gebruik van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden geldt enkel voor personen die een leeftijd kennen van tenminste 18 jaar. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, danwel bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website, danwel zich als gebruiker en/of consulent in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website en/of het gebruik van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden is verboden, breek dan het bezoek aan de website direct af;

3.3         Gebruiker en/of consulent kan zich op deze website registreren door het registratieproces volledig te doorlopen. Hierbij dient gebruiker en/of consulent actuele én volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker en/of consulent verklaart en garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven;

3.4         Het is aan gebruiker en/of consulent niet toegestaan om een registratie aan te maken voor derden en/of derden gebruik te laten maken van de persoonlijke registratie. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van gebruiker en/of consulent niet meer correct is en/of niet meer volledig blijkt te zijn, dan is het aan gebruiker en/of consulent om deze zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien gebruiker en/of consulent onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verschaft aan de website en wanneer de Leighto dit vaststelt, dan kan Leighto het account van gebruiker en/of consulent zonder opgaaf van reden beëindigen en/of opschorten;

3.5         Gebruiker en/of consulent is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Enkel gebruiker en/of consulent is aansprakelijk voor het gebruik van hun account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account is verkregen. Bij een vermoeden van misbruik van zijn/haar account zal gebruiker en/of consulent dit direct aan Leighto  melden;

3.6         Leighto is nimmer aansprakelijk voor het gebruik en/of het oneigenlijk gebruik van een account van gebruiker en/of consulent en Leighto kan hiervoor derhalve ook nimmer aansprakelijk worden gesteld;

3.7         Het zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot de website is strafbaar. Bij vermoeden(s) van misbruik zal Leighto direct aangifte doen;

3.8         Het is gebruiker en/of consulent niet toegestaan om de inhoud die betrekking heeft op andere gebruikers en/of consulenten te kopiëren, te dupliceren, te verspreiden, over te dragen aan derden en/of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en te gebruiken, anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en/of privédoeleinden van gebruiker en consulent;

3.9         Het is nimmer toegestaan om opmerkingen te maken en/of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen (kunnen) worden geschonden. Het is ook nimmer toegestaan om inhoud te publiceren welke van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende en/of gewelddadige aard is, politiek gekleurd en/of racistisch van aard en/of geweld kunnen uitlokken. De inhoud die geplaatst wordt mag nimmer in strijd zijn met de doelstellingen van de website of met de geldende wetten;

3.10      Het is nimmer toegestaan om de website op enigerlei wijze te gebruiken en/of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen welke in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen;

3.11      Het is nimmer toegestaan dat gebruiker en/of consulent e-mails verspreid naar andere (voormalige) gebruikers en/of (voormalige) consulenten die kunnen worden gezien als junkmail, spam, kettingbrieven, mailings en/of bulkverspreiding;

3.12      Leighto behoudt te allen tijde het recht om profielen en/of onderdelen van profielen, waaronder foto’s, animaties en/of andere afbeeldingen te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen.

 

Artikel 4 | Aansprakelijkheid:

4.1         Leighto spant zich maximaal in om de website zonder onderbreking beschikbaar te stellen én om de website met alle redelijke middelen te beveiligen;

4.2         Gebruiker en/of consulent kan Leighto op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder en/of nalatigheid die is ontstaan door communicatie tussen gebruiker en consulent;

4.3         Gebruiker en/of consulent kan Leighto op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen, beperkingen van functionaliteit en/of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de website en/of producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden;

4.4         Leighto is nimmer aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid én de actualiteit van de profielen. De inhoud geeft de mening weer van de consulent. Profielen en daarmee gerelateerde advertenties hebben het doel de website voor de gebruiker aantrekkelijk te maken en voor hen entertainment te bezorgen. Onder geen enkele omstandigheid is Leighto aansprakelijk en/of kan Leighto aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website en/of het gebruik van de producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden;

4.5         Gebruiker en/of consulent is zich ervan bewust en verklaart hierbij dat de website, de producten en/of diensten die worden aangeboden op de website door Leighto en/of de gesprekken tussen gebruiker en consulent nimmer en vervanging is en/of kan zijn voor een arts en/of specialist;

4.6         Leighto onttrekt zich van alle aansprakelijkheid welke van rechtswege is toegestaan, ongeacht de aard van de actie en/of handeling, waarbij inbegrepen de veronachtzaming van andere gebruikers.

 

Artikel 5 | Content:

5.1         De inhoud van externe links die op de website aanwezig zijn wordt niet door Leighto gecontroleerd. De aanbieder waar naar wordt verwezen is zelf aansprakelijk;

5.2         De inhoud van de website wordt door Leighto met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Leighto nimmer aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de informatie. De informatie geeft de mening weer van de betreffende auteur en hebben entertainment tot doel. Derhalve is Leighto onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van de website en/of het gebruik van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden;

5.3         Leighto is nimmer verantwoordelijk voor profielen en/of uitingen van consulent die in strijd is met de wetgeving. Leighto heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van profielen en/of gesprekken tussen gebruiker en consulent permanent te controleren. Bij een vermoeden van een overtreding van de wet zal Leighto direct op de hoogte worden gebracht. Daarna zal Leighto alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanning verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk aanpassingen door te voeren;

5.4         Leighto gebruikt hyperlinks naar websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, gebruiker naartoe te sturen. Deze derden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze hyperlinks en zelf aansprakelijk voor de wijze waarop de hyperlink werkt en/of de inhoud van de website waar naartoe wordt gelinkt;

5.5         Gebruiker en/of consulent verstrekt aan Leighto een licentie voor het gebruik van het intellectueel eigendomsrechten op alle inhoud en/of gegevens die door gebruiker en/of consulent zijn verstrekt. Deze licentie omvat tevens én in het bijzonder het recht van Leighto op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub licentie geven en/of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen.

 

Artikel 6 | Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik:

6.1         Leighto besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruiker en/of de consulent van de website;

6.2         Tijdens het bezoek aan de website en/of het gebruik van producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden wordt informatie van gebruiker en/of consulent gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website, het optimaliseren en/of verbeteren van de website en/of het optimaliseren van overige diensten van Leighto. Deze informatie kan tevens worden gebruikt voor het opsporen van fouten en/of overtredingen op deze Algemene Voorwaarden, wettelijke bepalingen en/of aanverwante zaken die Leighto noodzakelijk acht. Leighto zal deze informatie nimmer delen met derden;

6.3         Gebruiker en/of consulent is zich ervan bewust en geeft hierbij toestemming dat gesprekken tussen gebruiker en consulent kunnen worden geregistreerd door Leighto en bij (vermoedelijke) onregelmatigheden door Leighto kunnen worden geraadpleegd;

6.4         Bij overtreding van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij (vermoeden van) fraude wordt het account van gebruiker en/of consulent met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing geblokkeerd en zal een lidmaatschap per direct worden beëindigd. Een eventueel aangekocht saldo komt hiermee onherroepelijk te vervallen. Eventuele kosten die door Leighto moeten worden gemaakt om misbruik en fraude op te sporen worden te allen tijde verhaald op gebruiker en/of consulent. Dit laat onverlet het recht van Leighto om alle geleden schade die uit misbruik en/of fraude voortvloeit, alsmede gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op gebruiker en/of consulent te verhalen.

 

Artikel 7 | Abonnementen, tarieven en betaling:

7.1         Gebruiker kan gebruik maken van de website en in contact komen met consulent middels een betalend 0909 telefoonnummer (in Nederland) en/of een betalend 0907 telefoonnummer (in België) en/of door middel van het aankopen van credits via de op de website aangeboden betaalmethoden. De tarieven hiervoor staan duidelijk op de website vermeld en zijn inclusief btw. Door gebruik te maken van de betalende nummers en/of de aankoop van credits gaat gebruiker akkoord met de prijsstelling en deze Algemene Voorwaarden;

7.2         Indien gebruiker een mobiel en/of SMS-abonnement afsluit, wordt deze door gebruiker voor de duur van onbepaalde tijd aangegaan. Een SMS-abonnement kan worden beëindigd door het sturen van het woord STOP naar de desbetreffende shortcode. De minimale duur van een mobiel abonnement is derhalve één maand. Gebruiker kan een mobiel abonnement te allen tijde opzeggen door middel van het op de website opgenomen contactformulier. In geval van opzegging zijn Leighto en gebruiker elkaar daardoor geen andere vergoeding en/of compensatie verschuldigd, dan de op dan moment geldende openstaande betalingsverplichting(en);

7.3         Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn, dat restitutie van vergoedingen voor geleverde producten en/of diensten die op de website door Leighto zijn aangeboden is uitgesloten. Leighto zal dan ook nimmer ingaan op verzoeken tot restitutie;

7.4         De gegevens van Leighto zijn te allen tijde beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde openstaande betalingen, tenzij gebruiker kan aantonen dat deze gegevens niet correct zijn;

7.5         Alle tarieven die Leighto hanteert zijn verschuldigd vanaf het moment van aangaan van de dienst door de gebruiker.

 

Artikel 8 | Klachtenafhandeling:

8.1         Elke klacht in verband met gebruik van de website, kwaliteit van de website en/of producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden en/of iedere andere klacht, zal door Leighto serieus en in behandeling worden genomen;

8.2         Gebruiker en/of consulent dient een klacht schriftelijk via de e-mail en/of door middel van het op de website opgenomen contactformulier bij Leighto kenbaar te maken;

8.3         Leighto zal de grootst mogelijke inspanning verrichten om binnen tien werkdagen de klacht proberen op te lossen en de desbetreffende gebruiker en/of consulent hierover schriftelijk via de e-mail op de hoogte stellen.

 

Artikel 9 | Geschillen gebruiker en consulent:

9.1         Leighto is niet betrokken bij de communicatie tussen gebruiker en/of de consulent. In geval van onenigheid tussen gebruiker en/of consulent ontheffen zowel gebruiker als consulent Leighto hierbij van alle vorderingen, eisen en directe- en/of indirecte schade in welke vorm of aard dan ook ten gevolge van en/of verbonden met de gevallen van onenigheid.

 

Artikel 10 | Intellectuele eigendommen:

10.1      Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op de website en/of de producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden, alsmede alle informatie op de website berusten uitsluitend bij Leighto en/of haar licentiegevers;

10.2      Niets van de website mag zonder schriftelijke toestemming van Leighto worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de website behoren toe aan Leighto en/of haar licentiegevers;

10.3      Voor zover gebruiker en/of consulent de teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Leighto toesturen en/of op de website achterlaten, dragen gebruiker en/of consulent alle intellectuele eigendomsrechten daarvan automatisch over aan Leighto en vrijwaren gebruiker en/of consulent Leighto van aanspraken van derden. Leighto is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren;

10.4      Indien Leighto op de hoogte wordt gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal en/of links op de website, dan heeft Leighto het recht, doch niet de plicht, dit materiaal en/of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Artikel 11 | Wijzigingen in prijzen en in de Algemene Voorwaarden:

11.1      Leighto heeft te allen tijde het recht om de producten en/of diensten en haar prijzen die worden aangeboden op de website te wijzigen en hieruit voortvloeiend de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aan te passen, bij te werken en/of meer volledig te maken;

11.2      Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van gebruiker en/of consulent om deze Algemene Voorwaarden geregeld na te kijken. Indien gebruiker en/of consulent na de ingangsdatum waarop de wijziging(en) in deze Algemene Voorwaarden is doorgevoerd de website blijft gebruiken en/of gebruik maakt van de producten en/of diensten die op de website door Leighto worden aangeboden, dan geeft gebruiker en/of consulent hiermee aan met deze wijziging(en) in te stemmen, deze te begrijpen en deze te aanvaarden;

11.3      Leighto wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele directe- en/of indirecte schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die in deze Algemene Voorwaarden worden aangebracht.

 

Artikel 12 | Nederlands recht en geschillen:

12.1      Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;

12.2      Alle geschillen over deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter met als standplaats ‘s-Hertogenbosch.

 

PRIVACY STATEMENT LEIGHTO

 

Leighto, gevestigd aan Vijfde Haren 54, 5233 BM, ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1 | Contactgegevens

http://www.mediumsworld.com; Vijfde Haren 54, 5233 BM, ’s-Hertogenbosch; +31(0)9091000444

Mevrouw S. Wolfs is de Functionaris Gegevensbescherming van Leighto. Zij is te bereiken via info@leighto.com

 

2 | Persoonsgegevens die wij verwerken

Leighto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; Gegevens over uw activiteiten op onze website; Bankrekeningnummer en/of Burgerservicenummer (BSN).

 

3 | Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leighto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling; Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; Om goederen en diensten bij u af te leveren; Leighto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4 | Geautomatiseerde besluitvorming

Leighto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leighto) tussen zit.

 

5 | Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leighto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

6 | Delen van persoonsgegevens met derden

Leighto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leighto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7 | Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leighto gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8 | Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leighto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leighto.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Leighto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9| Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leighto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leighto.com.